Disclaimer Essy

Om te zorgen dat de website van Essy goed werkt en wij u optimaal van dienst kunnen zijn, maakt https://mijnessy.nl gebruik van cookies. Bent u op zoek naar de privacy voorwaarden? Klik dan hier.

Algemeen

Essy is een onderdeel van ING Bank N.V. (ING) en bevindt zich in een pilot/ bèta fase.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van mijnessy.nl (‘Website’), inclusief het gebruik van de online tool op de Website waarmee de gebruiker een gespecificeerd inzicht krijgt in diverse energiebesparende maatregelen voor zijn of haar huis en een inschatting van de daarmee te realiseren kostenbesparing op de energierekening, eventueel met advies van een coach (de ‘Dienst’). Toegang tot en het gebruik van deze Website betekent dat de gebruiker de onderstaande voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website heeft gelezen en hiermee instemt.

Websites en informatie van derden

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Essy zijn slechts opgenomen ter informatie en gebruiksgemak van de gebruiker van deze Website. Hoewel Essy uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze Website wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Essy geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Essy behoudt zich het recht voor om het verwijzen naar een andere website met onmiddellijke ingang te beëindigen. Door deze website te bezoeken verplicht de gebruiker zich ook tot het naleven van de voorschriften verbonden aan de websites waarnaar wordt gelinkt.

Producten en diensten van derden

Essy biedt de mogelijkheid om via deze Website in contact te komen met leveranciers van bepaalde duurzaamheidsmaatregelen (‘Partners’). Wanneer u besluit gebruik te maken van een dienst en/of product aangeboden door een Partner, gaat u hiertoe een overeenkomst aan met deze Partner. Essy is geen partij bij de overeenkomst tussen de gebruiker en de Partner. Essy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een dienst en/of product aangeboden door Partners.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze Website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Essy en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze Website. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze Website niet toegestaan de inhoud van deze Website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Essy. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door Essy zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze Website wordt door Essy uitdrukkelijk afgewezen. De kostenbesparing die Essy berekent voor gebruiker zijn gebaseerd op een inschatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze Website. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze Website wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Essy aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Klachten en vragen

Essy stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Essy proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Essy de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact of stuur een e-mail naar team@mijnessy.nl.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Mijnessy.nl is een dienst van ING Bank N.V. (‘ING’). ING heeft haar statutaire zetel in Amsterdam op het adres Bijlmerplein 888, 1102 MG, Nederland, Handelsregisternr. 33031431. ING heeft een vergunning van en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (‘DNB’; in het register onder toezicht staande instellingen) en de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’; in het register financiële dienstverleners). ING staat onder toezicht van DNB, de Europese Centrale Bank (‘ECB’), de AFM en de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’). Informatie over het toezicht op ING kan worden verkregen op de websites van DNB (www.dnb.nl), de AFM (www.afm.nl) en de ACM (www.acm.nl).

Cookies

Met cookies kun je Essy makkelijker gebruiken, vind je sneller wat je zoekt en zie je meer relevante informatie. Wil je cookies accepteren?